Regulamin studia


 1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem studia Mazaja Ink mieszczącego się w Tychach, ul. Sienkiewicza 7a.
 2. Studio wykonuje zabiegi WYŁĄCZNIE osobom pełnoletnim.
 3. Tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny.
 4. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź jakichkolwiek środków psychoaktywnych i odurzających.
 5. Klient zobowiązany jest do powiadomienia tatuatora o swoim stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu. W razie zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji na temat stanu zdrowia, studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje.
 6. Cena tatuażu ustalana jest indywidualnie.
 7. Rezerwacja terminu może zostać dokonana osobiście, poprzez FB lub e-mail.
 8. Rezerwacja dokonana za pośrednictwem FB lub e-maila ma charakter wstępny. Po ustaleniu terminu Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku, który można uiścić osobiście lub przelewem na konto bankowe. Na wpłatę zadatku studio oczekuje do 3 dni. W przypadku braku wpłaty w tym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.
 9. Za dokonanie wpłaty przelewem, uważa się dzień zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym koncie bankowym.
 10. Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości tatuażu oraz ilości sesji.
 11. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. W razie wykonania tatuażu zadatek zostaje zaliczony na poczet ceny usługi.
 12. Klient ma prawo do zmiany terminu, jednak nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem sesji.
 13. Nieprzybycie w umówionym terminie lub brak powiadomienia na 2 dni przed wyznaczonym terminem odbycia się sesji o przyczynach uniemożliwiających wzięcie w niej udziału - jest równoznaczny z utratą wpłaconego zadatku.
 14. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z terminu, chyba że stanie się to w ciągu 7 dni od zapisania się na zabieg.
 15. Projekt tatuażu wykonywany jest na 1-2 dni przed ustalonym terminem, a pokazywany jest w dniu tatuażu w studiu.
 16. Klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia określającego stan zdrowia.
 17. W zabiegowni może przebywać wyłącznie osoba tatuowana oraz tatuator.
 18. Klient może przyprowadzić ze sobą 1 osobę towarzyszącą lecz nie będzie ona mogła przebywać w zabiegowni bez zgody tatuatora.
 19. Klient pozostawia swoje rzeczy osobiste w poczekalni lub w wyznaczonym przez pracownika do tego miejscu. Zabrania się kłaść przedmioty osobiste, jedzenie, napoje, telefony, itp. na blatach i powierzchniach płaskich w zabiegowni.
 20. Klient uzyskuje dokładne informacje na temat zasad pielęgnacji tatuażu i jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń tatuatora. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
 21. Klient ma prawo do jednej poprawki w cenie tatuażu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wykonania zabiegu, jednakże wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone, a poprawka takiego tatuażu będzie odpłatna.
 22. Tatuator ma prawo przerwać zabieg w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
 23. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonanych projektów oraz zdjęć tatuaży.
 24. W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 25. Zabrania się przyprowadzania zwierząt.